เครื่องวัดเสียง

เครื่องวัดเสียง คืออุปกรณ์ที่แปลงสัญญาณเสียงเป็นสัญญาณไฟฟ้า (Electro-acoustics) มีหน่วยเป็น เดซิเบล (DB) เครื่องมือวัดเสียงมีหลายชนิดถูกสร้างขึ้นให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวัดปริมาณทางเสียงที่แตกต่างกัน
ชนิดของเครื่องวัดเสียง
1.  Sound Level meter (เครื่องวัดระดับเสียง)
เป็นเครื่องมือสำหรับวัดความดังของเสียง หลักการทำงานคือไมโครโฟนจะเปลี่ยนสัญญาณเสียงเป็นสัญญาณไฟฟ้าและทำการ ขยายสัญญาณโดยวงจรขยาย หลังจากนั้นสัญญานจะถูกป้อนผ่านวงจรถ่วงน้ำหนัก (A, B, C and D weightings) หรือวงจรกรองความถี่ ต่อมาจะทำการขยายสัญญาณอีกครั้งเพื่อแสดงผล
2.  Impulsive or Impact Noise Meter (เครื่องวัดเสียงกระแทก)
เป็นเครื่องมือที่สามารถอ่านค่าสูงสุดของเสียงได้ทันที ในระยะเวลาสั้นได้  เช่น เสียงเครื่องบินรบ เสียงระเบิด เสียงตอกเสาเข็ม ซึ่งเครื่องมือวัดเสียงโดยทั่วไปมีความไวต่อการสนองต่อเสียงเหล่านี้ไม่เพียงพอ
3. Noise dosimeter (เครื่องวัดปริมาณเสียงสะสม)
เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับบันทึกปริมาณเสียงสะสมและค่าเฉลี่ย ของการสัมผัสเสียงที่มีระดับความดังที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและไม่คงที่
4. Frequency Analyzer (เครื่องวิเคราะห์ความถี่ของเสียง)
เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ความถี่เสียงและการกระจายของพลังงานเสียงที่ความถี่ต่าง ๆ ของแหล่งกำเนิดโดยทั่วไปแบ่งออกเป็น 10  แถบ (Band) คือ 31.5Hz, 63Hz, 125Hz, 250Hz, 500Hz, 1KHz, 2KHz, 4KHz, 8KHz, 16KHz เครื่องมือวิเคราะห์ความถี่เสียงถูกใช้ในการวางแผนการควบคุมเสียง (Noise Control)
เครื่องกำเนิดเสียงมาตรฐาน (Sound Calibrator)
เป็นอุปกรณ์กำเนิดเสียงมีอยู่ด้วยกัน 2 ชนิด  ได้แก่
1. Acoustical Calibrator
ระดับความดังของเสียงที่ให้กําเนิดคือ 84dB, 94dB, 104dB หรือ 114dB ที่ความถี่ 1kHz
Multifre-quency Acoustic Calibrator ให้กําเนิดเสียงที่ 94dB, 104dB และ 114dB ที่ความถี่ตั้งแต่ 31.5Hz ถึง 16.0kHz (1 Octave Step)
2. Pistonphone
ระดับความดังของเสียงที่ให้กําเนิดคือ 114dB หรือ 124dB ที่ ความถี่ 250Hz

Showing 1–24 of 60 results

Showing 1–24 of 60 results