เครื่องวัดเสียง


เครื่องวัดเสียง คืออุปกรณ์ที่แปลงสัญญาณเสียงเป็นสัญญาณทางไฟฟ้า (Electro-acoustics) มีหน่วยเป็น เดซิเบล (DB) มีหลายชนิดถูกสร้างขึ้นตามมาตรฐาน เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการใช้งานที่แตกต่างกัน

ชนิดของเครื่องวัดเสียง
1. Sound Level meter หรือ เครื่องวัดระดับเสียง เปลี่ยนสัญญาณเสียงเป็นสัญญาณไฟฟ้าและแสดงผล
2.  Impulsive/Impact Noise Meter เครื่องวัดเสียงกระแทก สามารถอ่านค่าสูงสุดของเสียงได้ทันที
3. Noise dosimeter เครื่องวัดปริมาณเสียงสะสม สำหรับบันทึกปริมาณเสียงสะสมและค่าเฉลี่ย
4. Frequency Analyzer เครื่องวิเคราะห์ความถี่ของเสียง สามารถวิเคราะห์ความถี่เสียงและการกระจายของพลังงานเสียงที่ความถี่ต่าง ๆ

Showing 1–24 of 80 results

Showing 1–24 of 80 results