เครื่องวัดความขุ่น

เครื่องวัดความขุ่น (Turbidity Meter) คือ เครื่องมือสำหรับวัดความใสของน้ำ น้ำที่มีความขุ่นมากจะมืดมัว หรือทึบแสง ในขณะที่น้ำที่มีความขุ่นต่ำมากจะใส หรือโปรงแสง
ความขุ่นก่อให้เกิดอนุภาค เช่น ตะกอน, ดิน, เชื้อจุลินทรีย์ และอินทรียวัตถุ
เครื่องวัดความขุ่น ไม่วัดอนุภาคโดยตรง แต่จะวัดว่าอนุภาคกระจายแสงอย่างไร

ความขุ่นในน้ำดื่ม สามารถบ่งชี้ว่ามีระดับแบคทีเรียบ, เชื้อโรค หรืออนุภาคที่สามารถปกป้องสิ่งมีชีวิตที่เป็นอันตรายจากกระบวนกาฆ่าเชื้อโรค
ดังนั้นโรงบำบัดน้ำจะคอยตรวจสอบระดับความขุ่นเพื่อให้แน่ใจว่าน้ำจะไม่เกินระดับที่ปลอดภัย

แสดงทั้งหมด 7 ผลลัพท์

แสดงทั้งหมด 7 ผลลัพท์