Dial Gauge

Dial gauge หรือ ไดอัลเกจ คือ เครื่องมือวัดความเที่ยงตรงสูง นิยมใช้ในการวัดชิ้นส่วนของเครื่องจักร ซึ่งอาจจะคลาดเคลื่อนหรือสึกหรอกจากใช้งาน Dial gauge บางรุ่นสามารถวัดค่าได้ละเอียด 0.001 มิลลิเมตร หรือ 0.00005 นิ้ว

Showing 1–24 of 44 results

Showing 1–24 of 44 results