เครื่องวัดระยะเลเซอร์

เครื่องวัดระยะเลเซอร์   คือเครื่องมือวัดระยะทางที่ใช้หลักการส่งสัญญาณพัลส์ของแสงเลเซอร์ไปยังเป้าหมายและตรวจจับสัญญาณพัลส์ที่สะท้อนกลับมา เครื่องวัดระยะทางเลเซอร์จะหาค่าเวลาระหว่าง 2 เหตุการณ์และแปลงเป็นระยะทาง สูตรคือ ระยะทาง = ½(Speed x Time)  โดยทั่วไประยะทางที่มากกว่า 30 เมตร ความแม่นยำจะเท่ากับ ±3 มิลลิเมตร เมื่อเทียบกับล้อหรือเทปวัดระยะทางแล้ว เครื่องวัดระยะทางเลเซอร์ดีกว่าในทุกๆ ด้าน
ถูกนำมาใช้ครั้งแรกโดย Leica Geosystems ในปี 1993 เพื่อวัดวัตถุที่มีขนาดใหญ่ เช่นห้องประชุมขนาดใหญ่ การวัดด้วยสายวัดต้องใช้คน 2 คนเพื่อจับสายวัดที่ด้านของห้อง แต่เครื่องวัดระยะเลเซอร์สามารถวัดได้ด้วยการใช้คนเพียงคนเดียว นอกจากนี้ยังสามารถคำนวณพื้นที่และปริมาตรของห้องได้อีกด้วย
เครื่องวัดระยะทางเลเซอร์ เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมต่างๆเช่นการวัดและทดสอบแบบไม่ทำลาย, วิศวกรรมย้อนกลับ, การคาดการณ์การบำรุงรักษา หรือ เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน  เครื่องวัดระยะเลเซอร์มีศักยภาพในการเพิ่มประสิทธิภาพของสถานประกอบการ หรือคุณภาพของ สินค้าที่ผลิต
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องมือวัดระยะแบบไม่สัมผัส ได้ถูกประยุกต์ใช้ในหลายอุตสาหกรรม

Showing 1–24 of 48 results

Showing 1–24 of 48 results