เครื่องวัดรังสี

เครื่องวัดรังสี แบบพกพา คือเครื่องวัดปริมาณรังสีที่มีขนาดเล็ก มีหัววัดรังสี (Radiation sensor) เป็นแบบ Geiger- mueller tube หรือ แบบ Semiconductor (สารกึ่งตัวนำ)
เครื่องวัดรังสีประเภทนี้ สามารถอ่านค่าปริมาณของรังสีที่ได้รับทันที และมีระบบการแจ้งเตือน (Alarm) เมื่อระดับของปริมาณรังสีเกินค่าที่กำหนดไว้
โดยทั่วไปมีหน่วยการวัดปริมาณรังสีแบบ Sievert, Sv (ซีเวิร์ต) หรือ Rem (เร็ม)

แสดงทั้งหมด 3 ผลลัพท์

แสดงทั้งหมด 3 ผลลัพท์