เครื่องวัดอุณหภูมิ/ความชื้น

เครื่องวัดอุณหภูมิ/ความชื้น คือเครื่องมือวัดที่ถูกใช้มากในอุตสาหกรรม ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านวิศวกรรมเครื่องกล เพื่อวัดและควบคุมอุณหภูมิ การทำงานในขั้นตอนต่างๆ เช่นการวัดอุณหภูมิน้ำ, อาหาร, เครื่องยนต์ และอื่นๆ
ประกอบด้วยส่วนที่สำคัญดังต่อไปนี้
1. ตัวเครื่องวัดอุณหภูมิ เช่นเครื่องวัดอุณหภูมิแถบโลหะคู่, เครื่องวัดอุณหภูมิแบบปรอท และเครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอล
2. เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ เช่นแบบความต้านทาน (เทอร์มิสเตอร์, RTD), Thermopiles (เทอร์โมคัปเปิล) และแบบสารกึ่งตัวนำ
เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นในอากาศประเภทต่างๆ
1. เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์ Humidity Meter เครื่องวัดปริมาณไอน้ำในอากาศการวัดความชื้นแบ่งออกเป็น (1.1) ความชื้นสัมบูรณ์ (Absolute Humidity) (1.2) ความชื้นสัมพัทธ์ (Relative Humidity) (1.3) ความชื้นจำเพาะ (Specific Humidity)
2. ไฮโกรมิเตอร์ Hygrometer สำหรับวัดความชื้นในอากาศ ไฮโกรมิเตอร์รุ่นใหม่นิยมใช้อุณหภูมิของการควบแน่น (Dew Point)
3. เครื่องวัดอุณหภูมิทางอุตุนิยมวิทยา สำหรับเก็บข้อมูลสถานะของบรรยากาศในเวลาที่กำหนด อุตุนิยมวิทยาคือวิทยาศาสตร์แขนงหนึ่งทีไม่ใช้การทดลองในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์แต่จะใช้อุปกรณ์สำหรับเฝ้าสังเกตการณ์ในภาคสนามแทน

Showing 1–24 of 160 results

Showing 1–24 of 160 results