ออสซิลโลสโคป

ออสซิลโลสโคป หรือ Oscilloscope คือเครื่องมือวัดทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความซับซ้อน ซึ่งประกอบไปด้วยส่วนต่างๆ เช่น ซอฟต์แวร์ และส่วนฮาร์ดแวร์ที่ทำงานร่วมกันเพื่อวัดสัญญาณทางไฟฟ้า, ประมวลผล, แสดงผล และบันทึกข้อมูล รูปคลื่นของสัญญาณไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงตามเวลา ตามความต้องการของผู้ใช้งาน

ส่วนประกอบของดิจิตอลออสซิลโลสโคป (Digital oscilloscope)
(1) ภาคขยายสัญญาณอินพุททางแนวตั้ง (2) ส่วนแปลงสัญญาณอนาล็อกเป็นดิจิตอลและรูปคลื่น (3) ฐานเวลา (Time base) ประกอบด้วย Trigger และ Clock drive (4) วงจรสำหรับสร้างและแสดงรูปคลื่น (5) จอแสดงผลแบบ LED หรือ LCD (6) ภาคจ่ายไฟ

สิ่งที่ควรพิจารณาเมื่อต้องการเลือกซื้อออสซิลโลสโคป
1. แบนด์วิดธ์ ย่านของความถี่ที่ออสซิลโลสโคปสามารถวัดได้ โดยออสซิลโลสโคปแบบดิจิตอลจะมีแบนด์วิดธ์ที่สูงกว่าแบบอนาล็อก และควรเลือกออสซิลโลสโคปที่มีแบนด์วิดธ์มากกว่า 5 เท่า ของความถี่ ที่ต้องการจะวัด เช่นหากต้องการวัดสัญญาณ 20MHz ควรใช้ออสซิลโลสโคปขนาด 100MHz เพื่อความเที่ยงตรง
2. แชนแนล ดิจิตอลออสซิลโลสโคปสามารถรับสัญญาณทางได้มากกว่าหนึ่งสัญญาณในเวลาเดียวกัน และสามารถแสดงผลสัญญาณที่ได้รับทางหน้าจอได้พร้อมๆ กัน แต่ละสัญญาณที่ได้รับจะถูกแยกเป็นช่องสัญญาณ (Channel) โดยทั่วไปออสซิลโลสโคป จะมี 1, 2 หรือ 4 แชนแนล
3. Sample rate เป็นลักษณะเฉพาะของดิจิตอลออสซิลโลสโคปซึ่งกำหนดจำนวนครั้งต่อวินาทีที่สัญญาณถูกอ่าน เพื่อแปลงสัญญาณอนาล็อกเป็นสัญญาณดิจิตอล แบ่งได้เป็น Real-time sample rate และ Equivalent-time sample rate
4. Rise Time (ช่วงเวลาขาขึ้น) ช่วงระยะเวลาที่สัญญาณพัลส์มีขนาดเพิ่มขึ้นจาก 10 เป็น 90 เปอร์เซ็นต์ ของขนาดสูงสุดของสัญญาณพัลส์

Showing 1–24 of 42 results

Showing 1–24 of 42 results