เครื่องวัดคลอรีน

เครื่องวัดค่าคลอรีน (Chlorine Meter) คือเครื่องมือสำหรับหาระดับของคลอรีนในน้ำ มีหน่วยเป็น มิลลิกรัมต่อลิตร (mg/L) หรือ ส่วนในล้านส่วน (ppm)
คลอรีนแบ่งได้เป็น 3 ประเภทคือ
1. Free Chlorine คือประเภทของคลอรีนที่เรามักจะทดสอบเพื่อหาระดับของคลอรีนที่เหมาะสมในน้ำ โดยทั่วไประดับ Free Chlorine ในน้ำดื่มจะอยู่ที่ 0.2 ถึง 2.0 มิลลิกรัมต่อลิตร และอาจจะสูงได้ถึง 4.0 มิลลิกรัมต่อลิตร
2. Combined Chlorine คือคลอรีนที่ได้ฆ่าเชื้อในน้ำไปแล้ว ไม่มีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้ออีกต่อไป
3. Total Chlorine คือผลรวมของ Free Chlorine และ Combined Chlorine

Showing 1–24 of 40 results

Showing 1–24 of 40 results