TemTop

TempTop จากประเทศสหรัฐอเมริกา ผลิต จัดจำหน่าย วิจัยและพัฒนาเครื่องมือวัดคุณภาพอากาศ เครื่องมือวัดด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อปกป้องสุขภาพจากอากาศที่เป็นมลพิษ มลภาวะ ฝุ่น และเชื้อโรค ทำให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดี
TempTomp ยังคงพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทุกคนปลอดภัยจากอากาศที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ไม่พบสินค้าตรงกับที่คุณเลือก